Sidebar

Cikkmegtekintések találatai
45554

Oldalainkat 33 vendég és 0 tag böngészi

Tartalomjegyzék

V.            Adatvédelmi szabályzat:

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos vagy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé, adja át.

Üzemeltető a Szolgáltatási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti. Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, jogi személyek esetében a cégjegyzékben szereplő adatokat, a díjak számlázása céljából kezelheti az Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, cégek esetében a cégjegyzékben szereplő adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok megadása a hirdetési Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja: az Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználónak az előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján - kezelhet Üzemeltető adatokat. Ezen adatok kezelését Felhasználó bármikor megtilthatja, akár a szolgáltatás igénybevételét megelőzően is. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze Felhasználó azonosító adataival és a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az adatkezelés megtiltása után, illetve ha az adatkezelési cél megszűnt, ezen adatok – törvény eltérő rendelkezése hiányában - haladéktalanul törlendőek. A statisztikai célokból feldolgozott adatokat Üzemeltető kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

A személyes adatokat Üzemeltető kérelemre módosítja vagy törli a Kapcsolattartás pontban meghatározott ügyfélszolgálati e-mail címre küldött vagy postai úton a székhelyére küldött kérelem alapján. 

Üzemeltető a személyes adatok megfelelő biztonsága, azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítése és felhasználásának megakadályozása érdekében az Infotv. szerint jár el. Az általa kezelt, feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében eljár, e-mailben kérhető az adatok kijavítása, módosítása.

Üzemeltető Honlapja cookiekat (süti) használ. A cookie (süti) egy olyan információcsomag, amely a Felhasználó böngészője és a web szerver közötti kommunikációról hordoz információkat. Üzemeltető az alábbi cookiekat (sütiket) alkalmazza:

A cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Felhasználó hozzájárulása. A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-k (sütik) kerüljenek az általa használt eszközre. 

Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja. 

A hirdetések külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie (süti) vagy egyéb fájljaikat a Felhasználói eszközökön, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek, mellyel kapcsolatban Üzemeltető a felelősségét kizárja.

Üzemeltető az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ha Üzemeltető biztonsági rést érzékel, akkor arról Felhasználót tájékoztatja, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a szolgáltatásaihoz való hozzáférést – kártérítés vagy kártalanítás nélkül - korlátozatja.

Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatai köréről, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályi kivételekkel - törlését a fenti Üzemeltetői elérhetőségeken.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthetően tájékoztatást nyújt.

Üzemeltető a személyes adatot 30 napon belül helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, 30 napon belül zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Üzemeltető 30 napon belül törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ha Üzemeltető a fentiek teljesítésére nem lát lehetőséget, ennek tényét 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokaival együtt.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelés kötelező, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy törvényben meghatározott egyéb esetben.

Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Felhasználó a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Felhasználó a jogainak megsértése esetén is bírósághoz (illetékes törvényszék) fordulhat, aki az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett sérelem esetén vizsgálat kezdeményezése érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/c,)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.