Sidebar

Cikkmegtekintések találatai
45550

Oldalainkat 26 vendég és 0 tag böngészi

Tartalomjegyzék

II.            Felhasználás főbb szabályai:

  • Az Üzemeltetőt semmiféle felelősséget nem terheli a pic2rate.hu-n megjelenő, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, az oldalon elhelyezett linkekkel hivatkozott külső weboldalak tartalmáért, ajánlatokkal és ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető többek között nem felel a pic2rate.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel vagy azoknak megfelelnek-e, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, továbbá nem biztosítja, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
  • Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a pic2rate.hu bármely elemét, arculati megjelenítését módosítsa vagy megszüntesse, ezen Honlap tartalma, arculata kizárólag tájékozató jellegű. Üzemeltető jogosult a hirdetések elhelyezését, azok sorrendjét megállapítani, így különösen a díjköteles Szolgáltatások igénybevevői számára az általuk igénybe vett Szolgáltatásra tekintettel speciális vagy a többitől eltérő/kedvezőbb megjelenítési helyeket biztosítani.
  • A Felhasználó által a pic2rate.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
  • Nem köteles az Üzemeltető olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. Továbbá nem köteles az Üzemeltető ellenőrizni az általa hozzáférhetővé tett, továbbított vagy tárolt tartalmat.
  • Kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel az általa pic2rate.hu-n közé- vagy elérhetővé tett tartalomért és az azzal összefüggésben felmerülő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért.
  • Amennyiben a pic2rate.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, kár megtérítésére kötelezettséget vállal, amennyiben pedig ezen eljárásokban az Üzemeltető részvétele szükséges, indokolt vagy jogai érvényesítése érdekében ajánlatos, úgy az ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőnek okozott költségek és károk megtérítését kifejezetten vállalja.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.
  • A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
  • A Felhasználó köteles pontos és valós, rendelkezési joga körébe tartozó elérhetőségeket (telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, vagy más(ok) jogait sértik, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott hirdetéseket törölni.
  • Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a pic2rate.hu-n esetlegesen felmerülő hibák mielőbbi kijavítására, azonban nem garantálja az oldal hibamentes működését és ennek elérését biztosító szerver vírusmentességét és a villamos energia-, illetve internet-szolgáltató hibájából történő leállásból fakadó szolgáltatás kiesést, továbbá az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja a Honlapon történt leállás, adatok törlődése vagy elvesztése, szolgáltatás korlátozása és/vagy kizárása, valamint a szolgáltatás elvárhatótól eltérő működése, illetve vis maior kapcsán. Vis maiornak minősül és a vis maior időtartama alatt a felmerülő hibákért és leállásokért nem felel az Üzemeltető az alábbi esetekben: Üzemeltetőt érintő terrorcselekmény, lázadás, sztrájk, háború, felkelés, zavargás, természeti katasztrófák (pl .árvíz, tűzvész, földrengés. stb.), rendkívüli állapotok, súlyosnak minősített ritka járványok. A vis maior tényéről Üzemeltető – ha lehetséges – értesíti a Felhasználókat.