Sidebar

Cikkmegtekintések találatai
47022

Oldalainkat 53 vendég és 0 tag böngészi

Tartalomjegyzék

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete (9762. Tanakajd, Ambrózy sétány 2. adószám: 18891340-1-18) (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett pic2rate.hu URL felületen elérhető online weboldal (a továbbiakban: Honlap) jelen ÁSZF-ben meghatározott alkalmazás használati,  hirdetési szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Látogató) általi használatának feltételeit tartalmazza.


I.            Általános rendelkezések:

 • A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között szerződés jön létre.
 • Felhasználónak minősül a Honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki pic2rate.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.
 • A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen ÁSZF-et és az abban foglalt Adatvédelmi Szabályzatát. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatását törölni.
 • Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a jogszabályokkal, a weboldal rendeltetésszerű használatával vagy a pic2rate.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.
 • Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában, az ÁSZF hatályba lépése előtt legalább 3 nappal tájékoztatja a Felhasználót akként, hogy a felhívást a pic2rate.hu erre a célra szolgáló felületén elérhetővé teszi. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

II.            Felhasználás főbb szabályai:

 • Az Üzemeltetőt semmiféle felelősséget nem terheli a pic2rate.hu-n megjelenő, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, az oldalon elhelyezett linkekkel hivatkozott külső weboldalak tartalmáért, ajánlatokkal és ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető többek között nem felel a pic2rate.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel vagy azoknak megfelelnek-e, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, továbbá nem biztosítja, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
 • Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a pic2rate.hu bármely elemét, arculati megjelenítését módosítsa vagy megszüntesse, ezen Honlap tartalma, arculata kizárólag tájékozató jellegű. Üzemeltető jogosult a hirdetések elhelyezését, azok sorrendjét megállapítani, így különösen a díjköteles Szolgáltatások igénybevevői számára az általuk igénybe vett Szolgáltatásra tekintettel speciális vagy a többitől eltérő/kedvezőbb megjelenítési helyeket biztosítani.
 • A Felhasználó által a pic2rate.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
 • Nem köteles az Üzemeltető olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. Továbbá nem köteles az Üzemeltető ellenőrizni az általa hozzáférhetővé tett, továbbított vagy tárolt tartalmat.
 • Kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel az általa pic2rate.hu-n közé- vagy elérhetővé tett tartalomért és az azzal összefüggésben felmerülő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért.
 • Amennyiben a pic2rate.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, kár megtérítésére kötelezettséget vállal, amennyiben pedig ezen eljárásokban az Üzemeltető részvétele szükséges, indokolt vagy jogai érvényesítése érdekében ajánlatos, úgy az ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőnek okozott költségek és károk megtérítését kifejezetten vállalja.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.
 • A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 • A Felhasználó köteles pontos és valós, rendelkezési joga körébe tartozó elérhetőségeket (telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, vagy más(ok) jogait sértik, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott hirdetéseket törölni.
 • Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a pic2rate.hu-n esetlegesen felmerülő hibák mielőbbi kijavítására, azonban nem garantálja az oldal hibamentes működését és ennek elérését biztosító szerver vírusmentességét és a villamos energia-, illetve internet-szolgáltató hibájából történő leállásból fakadó szolgáltatás kiesést, továbbá az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja a Honlapon történt leállás, adatok törlődése vagy elvesztése, szolgáltatás korlátozása és/vagy kizárása, valamint a szolgáltatás elvárhatótól eltérő működése, illetve vis maior kapcsán. Vis maiornak minősül és a vis maior időtartama alatt a felmerülő hibákért és leállásokért nem felel az Üzemeltető az alábbi esetekben: Üzemeltetőt érintő terrorcselekmény, lázadás, sztrájk, háború, felkelés, zavargás, természeti katasztrófák (pl .árvíz, tűzvész, földrengés. stb.), rendkívüli állapotok, súlyosnak minősített ritka járványok. A vis maior tényéről Üzemeltető – ha lehetséges – értesíti a Felhasználókat.

III.            A szolgáltatás, alkalmazás használata:

 • A hirdetés feladási Szolgáltatás regisztrációhoz kötött.
 • A Felhasználó, mint jogi személy (Ptk. szerinti vállalkozó) regisztrálhat a Honlapon.
 • Hirdetésfeladás:
  • regisztrációt az Üzemeltető kezdeményezi
  • regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím, jelszó, név
  • a regisztráció során megadott adatokat elküldés előtt külön oldalon ellenőzi a Felhasználó, ahol visszalépésre és ezáltal kijavításra van lehetősége, illetve visszalépés hiányában a regisztrációs igényét megküldi az erre szolgáló ikonra kattintással
  • regisztrációval a Felhasználó az oldal ÁSZF-jének megismerését elismeri és az ÁSZF-et is elfogadja
  • belépéshez szükséges adatok: e-mail cím, jelszó
 • Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a regisztrációkor megadott email címre, melyre kattintva a Felhasználó fejezi be a regisztrációt. A hirdetésre vonatkozó Szolgáltatási szerződés Üzemeltető és Felhasználó között ezen visszaigazolás Felhasználói visszaigazolásával jön létre. Sikeres regisztráció esetén az Üzemeltető biztosítja a hirdetés elhelyezésének lehetőségét az egyedi megrendelés szerinti feltételekkel és időtartamra.

 

 • Hirdetésfeladás:

 Üzemeltető biztosítja a hirdetés elhelyezésének lehetőségét az egyedi megrendelés szerinti feltételekkel és időtartamra.

 • A hirdetés feladás 4 lépésben történik:
 1. általános adatok megadása
 2. képfeltöltés
 3. hirdetés kiemelés (opcionális)
 4. adatlap megtekintése

Hirdetés elhelyezésére e-mailben vagy az Üzemeltető székhelyére hagyományos levélben, vagy telefonon kezdeményezett hirdetésfelvételre van lehetőség.

 • A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető saját maga dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi.
 Az alábbi termékek és szolgáltatások hirdetésbeli megjelenítése különösen tilos:
 • amely harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét sérti,
 • szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő elemeket tartalmaz;
 • emberi méltóságot, mások alkotmányos alapjogait sérti,
 • jogosulatlanul szerzett adatokat, üzleti-, bank-, adó- vagy magántitkokat, megtévesztő jellegű adatokat tartalmaz, - bűncselekményre felbujt,
 • rágalmazó, becsületsértő, politikai világnézettel összefüggő tartalmú,
 • nyíltan szexuális szolgáltatás nyújtásával függ össze,
 • erőszakos vagy kifejezésmódjában közmegbotkánykozást keltő vagy köznyugalom megzavarására közvetlenül alkalmas,
 • kiskorúak szellemi, testi, erkölcsi fejlődésére károsan ható,
 • diszkriminatív,
 • élet kioltására alkalmas eszközökkel kapcsolatos, mely nem felel meg az ezen tárgyak reklámozására való jogszabályoknak,
 • nem felel meg az egyes termékek vagy szolgáltatások reklámozására vonatkozó jogszabályoknak,
 • Tiltott olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosának jó hírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.
 • Tiltott olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tegyen közzé, valamint az Üzemeltető jogosult bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket értesítés, előzetes bejelentés nélkül törölni.
 • Tiltott olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz. • Tiltott a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni.
 • Tiltott minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek jogát és gazdasági érdekeit.

A hirdetést feltöltő Felhasználó felel a hirdetésben foglaltakkal kapcsolatos jogok gyakorlásának jogszerűségéért, azért, hogy a megjelenített termék vagy szolgáltatás hirdetésére, a felhasznált kép,- és/vagy más információ közzétételére, nyilvánosságra hozatalára jogosult. Üzemeltetőt az így rendelkezésére bocsátott hirdetési tartalomra területi korlátozás nélküli, ingyenesen felhasználási jogot biztosít (különösen, de nem kizárólagosan többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés, átdolgozás joga, mely esetben vízjel megjelenítésére is sor kerülhet), azzal, hogy ennek időtartama a Felhasználóval kötött Szolgáltatás megszűnésével szűnik meg és a Felhasználót a szerzői jogai és vagyoni jogai gyakorlásában nem korlátozza.

 • A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
 • A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel.
 • A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, továbbá Felhasználó köteles a Magyar Reklámetikai Kódex szabályainak megfelelő hirdetéseket közölni. • A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
 • A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni vagy törölni.

A hirdetések módosítására a Felhasználó részéről nincs lehetőség, erre csak az eredeti hirdetés törlésével és új hirdetés feladásával van mód. Amennyiben a hirdetés módosításának ezen módjához a hirdetéshez kapcsolódó díjköteles szolgáltatás is tartozik, akkor a hirdetés törlésével a díjköteles szolgáltatás – Üzemeltetői kártalanítás, kártérítés nélkül – megszűnik. 

Amennyiben Üzemeltető a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 23. § -a értelmében egyetemlegesen felelős, úgy Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltetőnél így felmerült költségeket és károkat Üzemeltető helyett fizeti meg, amennyiben pedig ennek esedékességig nem tesz eleget és azt emiatt Üzemeltető köteles megfizetni, úgy a kifizetett összeget Üzemeltető részére maradéktalanul, a kifizetéstől számítottan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, vagy ha ez kevesebb, úgy évi 15 %-os késedelmi kamat megfizetése mellett megtéríti.


IV.            Díjköteles szolgáltatás:

 • Az Üzemeltető egyes szolgáltatások igénybevételét külön díj megfizetéséhez köti
 • Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti, a Felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, továbbá az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.
 • Az Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetés kiemelés tartalmát és díját, illetve ingyenes Szolgáltatást díjkötelessé tenni: - új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők minőségének a biztosítása
 • jogszabályi környezet változása
 • műszaki – gazdasági és egyén körülményekben bekövetkezett változások, mely változások a már megfizetett Díjköteles Szolgáltatások díját visszamenőlegesen, a Díjköteles Szolgáltatás határozott időtartamának lejártáig nem érintik. Ha egy ingyenes Szolgáltatás díjkötelessé válik, azt a díjkötelesség hatályba lépésének napjától Felhasználó csak a díj megfizetése ellenében használhatja akkor is, ha korábban ingyenesen használta.
 • Ezen változtatásokról a tervezett módosítás hatályba lépése előtt 3 nappal az Üzemeltető köteles értesíteni Felhasználóit a Honlapon történő közzététellel. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A hirdetési felület ingyenes vagy visszterhes át-vagy továbbruházását, átengedését Üzemeltető kizárja.

A hirdetési Szolgáltatás határozott időre jön létre, a határozott idő alatt annak felmondására nincs lehetőség. 

Díjazás: ……………………………….

Időtartam: ……….év……………….hó…………..naptól, …………év,………………….hó………….napig


V.            Adatvédelmi szabályzat:

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos vagy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé, adja át.

Üzemeltető a Szolgáltatási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti. Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, jogi személyek esetében a cégjegyzékben szereplő adatokat, a díjak számlázása céljából kezelheti az Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, cégek esetében a cégjegyzékben szereplő adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok megadása a hirdetési Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja: az Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználónak az előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján - kezelhet Üzemeltető adatokat. Ezen adatok kezelését Felhasználó bármikor megtilthatja, akár a szolgáltatás igénybevételét megelőzően is. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze Felhasználó azonosító adataival és a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az adatkezelés megtiltása után, illetve ha az adatkezelési cél megszűnt, ezen adatok – törvény eltérő rendelkezése hiányában - haladéktalanul törlendőek. A statisztikai célokból feldolgozott adatokat Üzemeltető kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

A személyes adatokat Üzemeltető kérelemre módosítja vagy törli a Kapcsolattartás pontban meghatározott ügyfélszolgálati e-mail címre küldött vagy postai úton a székhelyére küldött kérelem alapján. 

Üzemeltető a személyes adatok megfelelő biztonsága, azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítése és felhasználásának megakadályozása érdekében az Infotv. szerint jár el. Az általa kezelt, feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében eljár, e-mailben kérhető az adatok kijavítása, módosítása.

Üzemeltető Honlapja cookiekat (süti) használ. A cookie (süti) egy olyan információcsomag, amely a Felhasználó böngészője és a web szerver közötti kommunikációról hordoz információkat. Üzemeltető az alábbi cookiekat (sütiket) alkalmazza:

A cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Felhasználó hozzájárulása. A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-k (sütik) kerüljenek az általa használt eszközre. 

Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja. 

A hirdetések külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie (süti) vagy egyéb fájljaikat a Felhasználói eszközökön, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek, mellyel kapcsolatban Üzemeltető a felelősségét kizárja.

Üzemeltető az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ha Üzemeltető biztonsági rést érzékel, akkor arról Felhasználót tájékoztatja, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a szolgáltatásaihoz való hozzáférést – kártérítés vagy kártalanítás nélkül - korlátozatja.

Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatai köréről, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályi kivételekkel - törlését a fenti Üzemeltetői elérhetőségeken.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthetően tájékoztatást nyújt.

Üzemeltető a személyes adatot 30 napon belül helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, 30 napon belül zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Üzemeltető 30 napon belül törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ha Üzemeltető a fentiek teljesítésére nem lát lehetőséget, ennek tényét 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokaival együtt.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelés kötelező, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy törvényben meghatározott egyéb esetben.

Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Felhasználó a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Felhasználó a jogainak megsértése esetén is bírósághoz (illetékes törvényszék) fordulhat, aki az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett sérelem esetén vizsgálat kezdeményezése érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/c,)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


VI.            Szerződés megszűnése:

 • A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját
 • Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
 • A regisztráció bármely módon történő törlésekor a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott hirdetések, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket.
 • A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Budapest, Pf. 144; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elérhetősége: 1525 Budapest, Pf. 75; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Üzemeltető egyben a tárhelyet biztosító szolgáltató. 


VII.            Szerzői jogi rendelkezések:

 • A pic2rate.hu a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas megyei Területi Szervezetének szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.
A pic2rate.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A pic2rate.hu tartalma, bármely része, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel, a Szolgáltatás használata, igénybevétele semmilyen esetben sem eredményez a felhasználási jogokat a Felhasználó részére!
 • Az Üzemeltető a jelen általános szerződési feltételek – ha azt jogszabály nem zárja ki, egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja.
 • A jelen általános szerződési feltételekre a magyar jog az irányadó. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF valamely rendelkezéséből eseti jelleggel enged vagy azt eseti jelleggel nem értelmezi szigorúan, semmilyen esetben sem eredményezi, hogy az Üzemeltető az ÁSZF-ben foglalt jogairól lemondana vagy azokat kifejezett íráseli módosítás hiányában módosítaná,

Az Üzemeltető jogosult újabb Szerződés megkötését egyoldalúan megtagadni, ha a Felhasználónak korábbi Szolgáltatásból származó rendezetlen díjtartozása van, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Felhasználói szerződésszegése miatt került sor.

Az Ekrtv. értelmében, ha Felhasználó a szolgáltatása nyújtásának megkezdéséhez, folytatásához előzetes engedélyt vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozatot vagy  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján végzett tevékenységre külön jogszabály, nem az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra tekintettel előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési kötelezettséget. Valamint az elektronikus hírközlésről szóló törvényben, illetve a törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban előírt engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettséget ír elő, arról, hogy ezzel Felhasználó rendelkezik, a Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó ráutaló magatartással nyilatkozik. Amennyiben utóbb ezen nyilatkozat valótlansága az Üzemeltetőnek vagyoni károkat vagy személyiségi jogi jogsértést okoz, Felhasználó köteles helytállni.

 

 • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.